مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

معرفی رشته امداد سوانح

سوانح وبلایای طبیعی درسراسر دنیا همه ساله میلیاردها دلار خسارات مالی وصدها هزارتن تلفات جانی دربردارد و درکنار آن سوانح انسان ساخته به طرق مختلف رخ می دهد که مستلزم یک سیستم مدیریتی تخصصی وهمه جانبه درجهت تامین سلامت، امنیت و رفاه انسانها است. ایران نیز با توجه به شرایط اقلیمی واستراتژیک خاص خود مکرراً با سوانح طبیعی وغیرطبیعی مواجه بوده و چه بسا درخلال این حوادث وبلایا جان ده ها هزار نفر به خطر افتاده وخسارات مالی بسیاری به جامعه تحمیل می گردد. لذا شناخت ماهیت وچگونگی تکوین ورخداد بلایا به ما کمک می کند تا بتوانیم در مرحله اول با اقدامات پیشگیرانه از وقوع برخی از این سوانح جلوگیری کنیم و درمرحله دوم با برنامه ریزی اصولی وصحیح، اثرات مخرب بلایا را کاهش دهیم. بدیهی است دراین مسیر افزایش آگاهی واطلاعات علمی وعملی افراد خصوصاً مدیران امر، راه رسیدن به جامعه ای با حداقل خطرات را هموار می نماید. لذا با نیل به چنین خواستگاهی درتاریخ 1379/06/13 رشته مدیریت امداد درسوانح با دوگرایش طبیعی وغیرطبیعی به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسید.

تعریف رشته

رشته کارشناسی مدیریت امداد درسوانح عبارتست از مجموعه دانشها ومهارتهای علمی وعملی مورد نیاز مدیران وکارشناسانی که به هرنحو با مسئله سوانح وبلایا به ویژه درزمینه برنامه ریزی، پیشگیری ومقابله با آنها و نیز مسائل اجرائی وعملکردی روبرو هستند.

اهداف رشته

تربیت کارشناسان ومدیران

درزمینه برنامه ریزی پیشگیری ومقابله با وقوع بلایا

درزمینه شناخت علمی کاربردی سوانح وکاهش اثرات آنها

آگاه به مسائل مربوط به توسعه ونقش بلایا در روند توسعه وبرنامه ریزی جهت توسعه صحیح، اصولی وپایدار

آشنا به سیستم های اطلاعاتی حوادث جهت امدادرسانی به موقع

آشنا به استانداردها وضوابط ومقررات ایمنی جهت پیشگیری از سوانح

توانمندی درزمینه راهنمایی ومشاوره با مسئولین امور شهرسازی وعمران جهت رعایت نکات ایمنی

آشنا به پژوهش درزمینه سوانح

توانا در ارزیابی صحیح وبه موقع سوانح

نقش وتوانایی فارغ التحصیلان

تهیه دستورالعمل های اجرائی درمدیریت سوانح

ارائه آموزشهای لازم به نیروهای امدادی

برنامه ریزی وارتقاء دانش فنی در زمینه خدمات امدادی

پیشنهاد روشهای مناسب پیشگیری ومقابله باسوانح

اعمال روشهای بهینه درزمینه پیشگیری ازسوانح و روشهای علمی واصولی امدادرسانی

برآورد نیازها ومنابع مالی وانسانی در زمینه خدمات امدادی

شناخت علمی وتخصصی سوانح برای ارائه هرچه بهتر خدمات امدادی

مشاغل قابل احراز

کارشناس برنامه ریزی در برابر سوانح وبلایا درسازمانهای مختلف چون هلال احمر ، وزارت جهاد سازندگی، وزارت کشور…

کارشناس ارزیابی خسارت سوانح درسازمانهایی مثل هلال احمر، بیمه و…..

کارشناس آموزشها وپژوهشهای علمی –کاربردی در امور سوانح

کارشناس بحران درسازمانهای متولی چنین اموری

مشاور دربرنامه ریزی، آموزش ، تحقیقات ومدیریت درسوانح

کارشناس برنامه ریزی ایمنی درسازمانها

کارشناس برنامه ریزی خدمات امدادی

کارشناس مدیریت اطلاع رسانی درامور امدادی

دیدگاه ها بسته شده اند.