مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

فهرست مدرسان مرکز آموزش علمی کاربردی بانه

 

 

 

 

آقای عبدالواحد رفاعی

 

 
آقای فتاح فتاح پور آقای محمد مرادی
آقای یاسر رحمانی خانم شب بو محمدیان
آقای حسن جواهری آقای مهدی زیبایی
آقای هادی حسینی آقای فخرالدین حسینی
عبدالواحد پری آقای نبز برزنجی
آقای فرهاد رحیمی آقای جمال رحمانی
خانم سمیه عادلی آقای هوشیار صالحی
آقای محمدرضا راشدی
خانم سنور فرجی آقای بابک رستم پور
خانم ساریه یزدانی خانم سنور حسینی
آقای عبدالواحد پری
آقای نژاد جهانی خانم نینا بنی هاشمی 
آقای مصطفوی
آقای یاسر سعیدپور آقای محمد طاهری
آقای خالد چلبی
آقای میثم محمودی
آقای وریا وثوقی آقای آزاد احمدی
آقای خالد عزیز زاده آقای احمد حیدری
   
   

 

دیدگاه ها بسته شده اند.