مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

فصلنامه پژوهش و فناوری – شماره 2

فصلنامه شماره 2

برای دانلود مقالات روی عنوان مقاله کلیک نمایید.

فصلنامه شماره 2 شماره مقاله نام مقاله نام نویسندگان
1 تدوین استراتژیهای مدیریت تکنولوژی سبز در صنعت گاز

 

علیجمشیدی

علی رجبزاده

علی حسینی

2 بهینه سازی ارزیابی ریسک پروژه با توسعه شاخص هایاثرگذاری بر تکنولوژی عزت اله اصغری زاده

محمدصادقبهروز آزیتاسعیدی

3 حل مسائل زمانبندی پروژه های فناوری اطلاعات با وجودمحدودیت منابع با اهداف گوناگون با الگوریتم فرا ابتکاریزنبورهای عسل چندهدفه حسنفارسیجانی

عباس راد

امیر صادقی

بهزاد قاسمی

4 بررسی تأثیر مشتری مداری و کیفیت رابطه با مشتری بررضایت، وفاداری و تبلیغات شفاهی مشتریان(مطالعه موردی:بانک پارسیان) محمدجواد حسین زاده

حسین معینی

عادل مریدصداقت

5 شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر فناوری مدیریت منابع آبدر بخش کشاورزی و منابع طبیعی مستانه غنجی

علیمعصومیان

زهرا خوشنودیفر حامدصفاری

6 تعیین اثر قابلیت تکنولوژی بر استفاده از سیستم های بینسازمانی و مهندسی همزمان در زنجیره تأمین(مطالعه زنجیرهتأمین صنایع ریلی، ماشین آلات راه سازی و کشاورزی ایران) حبیب الهجوانمرد
7 پیش بینی سری زمانی با استفاده از مدل ترکیبی شبکهعصبی مصنوعی و الگوریتم بهینه سازی گروهی ذرات(مطالعهموردی بر روی میزان عرضه کل نفت ایران)

 

محمد امیرخان

حسین دیدهخانی

امیرحسین زاهدی انارکی

دیدگاه ها بسته شده اند.