مرکز علمی کاربردی شهرداری بانه

علمی کاربردی بانه

بازدید بازرسان دانشگاه کردستان از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه

بازرسان دانشگاه کردستان در مهرماه سال 1396 از مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری بانه بازدید بعمل آوردند.

 

 

 

 

دیدگاه ها بسته شده اند.